Skip to main content

Hitachi

Hitachi Healthcare Turkey Sağlık Sanayi A.Ş.

Davranış Kuralları

Hitachi Grubu Davranış Kuralları

Hitachi Grubu Davranış Kuralları, Hitachi Grubu’nun bütün şirketlerine uygulanan özel davranış kurallarını ortaya koymaktadır. Üst yönetimin liderliğinde, bütün iş faaliyetlerimizin, “Temel Prensipler ve Etik Kuralları” uyarınca kurumsal etik ve uyum temelinde yürütülmesini sağlamak için Davranış Kuralları’nı tam olarak uygulayacağız.

Bölüm 1: Samimi ve Dürüst İş Faaliyetleri

1.1 Güvenli Yüksek Kaliteli Ürün ve Hizmetler Sunulması 

(1) Müşteri ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılayacağız. Sadece kalite, güvenlik ve çevre kanun ve standartlarına uymakla kalmayıp, aynı zamanda ürün ve hizmetlerimizin kalitesini garanti altına almak için gerekli olduğunda kendi ihtiyari standartlarımızı oluşturacağız. 
Müşterilerin ürün ve hizmetlerimizi güvenlik hissi içerisinde kullanabilmeleri amacıyla güvenliği garanti etmek ve sıfır ürün hatası hedefini gerçekleştirmek için çaba göstereceğiz. 
(2) Hatalara ve müşteri şikayetlerine hızlı ve samimi bir şekilde geri dönüş yapacağız ve bunların tekrarlanmasını engellemek için sebeplerini tespit etmeye ve kapsamlı önlemler alıp uygulamaya çaba göstereceğiz. 
(3) Uygun kalite yönetim sistemleri oluşturup uygulayacağız. 

1.2 Satış Faaliyetleri 

(1) Müşterilerin taleplerini, müşterinin bakış açısından hareketle dikkatli bir şekilde anlayıp, güvenilir, tatmin edici ürünler ve hizmetler sunacağız. 
(2) İşin doğası gereği ülke içindeki ve dışındaki rekabet kanunlarını ve düzenlemelerini inceleyip, hukukun üstünlüğü, etik kurumsal dürüstlük, adil, şeffaf ve serbest rekabet ilkelerine göre temel davranış prensipleri kapsamında, toplumun bir üyesi olarak uygun şekilde hareket edeceğiz. 
(3) Müşterileri şirket ya da Hitachi Grubu ile işleme girmeleri için zorlamak gibi müşteriler üzerinde makul olmayan bir baskı yaratan satış faaliyetlerinde bulunmayacağız. 
(4) Perakendeciler ve diğer satış kanalları ile uygun ilişkiler kuracağız. İyi bir sebebe dayanmaksızın kendi ticaretimizin koşullarından farklılık gösteren koşullar altında diğer taraflarla ticaret yapmayacağız, temin ettiğimiz malların satış fiyatları üzerinde yasal olmayan herhangi bir kısıtlama oluşturmayacağız veya dürüst olmayan diğer herhangi bir ticaret uygulamasına başvurmayacağız. 
(5) Kanunları ve şirketin iç düzenlemelerini inceleyip şirketin ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve reklam faaliyetlerinde uygun olmayan ifadelerden kaçınacağız ve sosyal adalet, kamu düzeni, ahlak ve adaba uygun, dürüst açıklamalar ve ifadeler kullanacağız. 
(6) Bilgi toplarken, geçerli kanun ve düzenlemeler uyarınca uygun araçlar kullanıp dürüst ve usulüne uygun şekilde hareket edeceğiz. Müşterilerin gizli ve kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak için çaba göstereceğiz. 
(7) Usulüne uygun ve rasyonel bir şekilde, anlaşılır ve yasalara uygun sözleşmeler akdedeceğiz. 
(8) Sözleşmeler akdederken, ilgili personel ve uzmanların desteğiyle risk ve maliyetlerin sağlam bir şekilde anlaşılmasına dayalı olarak tek tek işlem koşullarını inceleyeceğiz ve sözleşme sürecini şirketin usullere ilişkin kuralları uyarınca yürüteceğiz. 

1.3 Tedarik Faaliyetleri 

(1) Tedarikçiler ile güçlü ortaklıklar kurmak ve karşılıklı anlayış ve güvene dayalı uzun vadeli ilişkiler geliştirip sürdürmek için çaba göstereceğiz. 
(2) Dünya genelinde geniş bir perspektife sahip olarak optimum tedarikçiler teşkil etmek ve rekabeti korumak için çaba göstereceğiz. 
(3) Tedarikçileri usulüne uygun olarak ve adil bir şekilde seçeceğiz. Tedarikçileri seçerken, malzemelerin kalitesi, güvenilirlik, teslim tarihleri ve fiyatlarının yanı sıra, tedarikçilerin yönetim istikrarı ve teknolojik gelişim güçlerini de göz önünde bulundurup, dürüst ve yüksek seviyede şeffaf bilgi açıklanması, kanunların ve sosyal normların gözetilmesi, insan haklarına saygı, işe alım ve işyerleri ile ilgili adil olmayan ayrımcılığın ortadan kaldırılması, çocuk işgücü ve zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılması, çevre koruma faaliyetleri, sosyal katkı faaliyetleri, keyifli işyerleri yaratılması, iş ortaklarıyla sosyal sorumluluk bilincinin paylaşılması dahil, tedarikçilerin sosyal sorumluluklarını yerine getiriyor olmalarına da gerekli özeni göstereceğiz. 
(4) Tedarik işlemleri ile ilgili olarak tedarikçilerin bize herhangi bir kişisel fayda sağlamalarını kabul etmeyeceğiz. 
(5) Bütün tedarikçilerle olan işlemlerimizi tarafsız ve adil bir şekilde yürüteceğiz. Aynı zamanda, tedarikçilerin gizli ve kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak için çaba göstereceğiz. 
(6) Tedarik faaliyetlerini, şirketin iç düzenlemeleri uyarınca uygun prosedürler ile yöneteceğiz. 

1.4 Hitachi Markasının İtibarı 

(1) Markayı, önemli bir yönetim varlığı olarak konumlandıracağız ve Hitachi markasını korumak, değerini arttırmak ve toplum tarafından bilinirliğini sağlamak için gerekli adımları atacağız. 

1.5 Mühendislik Etiklerinin Gözetilmesi 

(1) Mühendisler olarak, işimizi yürütürken görevimizle çeliştiği kabul edilen bir durumla karşı karşıya kaldığımızda, kamu güvenliği, sağlığı ve refahına birincil önceliği vereceğiz. Ürünler, sistemler ve hizmetlerin neden olduğu üründen kaynaklanan sorumluluk sorunlarının meydana gelmemesini sağlamak için, ürün güvenliğini temin etmek yönünde mümkün olan bütün çabaları göstereceğiz ve üstün nitelikli fonksiyonlar, performans ve güvenilirlik temin etmek için çaba göstereceğiz. 
(2) Mühendisler olarak, insan toplumunun sürdürülebilirliğini maksimize etmek için küresel çevre koruma ve kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışacağız. 
(3) Mühendisler olarak, her zaman dürüst, samimi ve tarafsız sorumluluğa sahip objektif bir bakış açısıyla, olgulara dayalı olarak hüküm vereceğiz. Tek başına mühendisler olarak sorunları çözmemizin zor olması durumunda, şirket içerisindeki ve dışındaki ilgili kişilerin, bilgi sahibi üçüncü tarafların ve uzmanların fikirlerini alacağız ve sorunları çözmek için birlikte çalışacağız.
(4) Mühendisler olarak, her zaman kamuyu, toplumu ve çevreyi etkileyen bilgilerin şeffaflığını arttırmak ve gerek şirket içerisindeki gerekse dışındaki ilgili taraflar ile işbirliği içerisinde hızlı bir şekilde doğru bilgiler sunmak için çaba göstereceğiz. 
(5) Mühendisler olarak, gizliliği koruma görevimizi gözeteceğiz. Ne var ki gizli bilgilerin kamu, toplum veya çevre üzerinde önemli bir etki doğurabilecek nitelikte olması durumunda, söz konusu bilgileri zamanında ve uygun bir şekilde ifşa etmek için çabalayacağız. (6) Mühendisler olarak, kendi fikri mülkiyet haklarımızın yanı sıra diğer tarafların da fikri mülkiyet haklarına saygı göstereceğiz. Diğer taraflarla işbirliğine dayalı pürüzsüz ilişkiler inşa edip adil bir piyasa ortamı yaratmak için çalışacağız. 
(7) Mühendisler olarak, diğer insanların, milletlerin ve bölgelerin kültürlerine, dinlerine, geleneklerine, sistemlerine ve değer sistemlerinin çeşitliliğine saygı göstereceğiz ve teknoloji aracılığıyla dünya insanları ile mutluğu paylaşmak için çaba göstereceğiz. (8) Mühendisler olarak, kişisel gelişimi gözeteceğiz ve gelecekte dünyaya teknoloji ile liderlik etmeye devam edeceğiz. 

Bölüm 2: Çevrenin Korunması

2.1 Çevre Yönetiminin Teşvik Edilmesi 

(1) Oynamamız gereken rollerin farkındayız ve çevre ile uyum içerisinde sürdürülebilir bir toplum yaratmak için, bir ürünün – malzemelerin tedarik edilmesinden üretime, dağıtıma, kullanıma ve uygun bir şekilde imhasına kadar – yaşam döngüsü boyunca yarattığı çevresel yükü azaltmaya yönelik olan monozukuri’yi uygulamak için bu rollerin her birini üstleneceğiz.
(2) İş yönetimi ve operasyonlarını, çevre kanunları ve düzenlemelerinin yanı sıra ihtiyari standartları da gözeterek yürütmek için çaba göstereceğiz. 

2.2 Çevre Bilincine Sahip İş Faaliyetleri ve Çevre Yönetiminin Teşvik Edilmesi

(1) Küresel ısınmanın engellenmesi, kaynakların döngüsel olarak kullanılması ve ekosistemlerin korunması hususlarını gözeten çevre bilincine sahip ürünler ve hizmetler geliştirmek için aktif olarak çaba göstereceğiz. 
(2) Tesislerimizde ve ofislerimizde aktif olarak küresel ısınmanın engellenmesi, kaynakların döngüsel olarak kullanılması ve ekosistemlerin korunması hususlarını gözeteceğiz.
(3) Çevre sorunlarına ilişkin potansiyeli değerlendireceğiz, çevre sorunlarının meydana gelmesini engellemek için çaba göstereceğiz ve çevresel sorunlar meydana geldiğinde bunların çevre üzerinde yarattığı yükü asgariye indirecek uygun önlemleri hızlı bir şekilde uygulamaya koyacağız. 

2.3 Menfaat Sahipleriyle İletişim 

(1) Menfaat sahipleriyle birlikte sürdürülebilir bir toplum yaratmak amacıyla çevresel faaliyetler ile ilgili bilgileri paylaşmak ve diyalog kurmak için çaba göstereceğiz.

Bölüm 3 Toplumla İlişkiler

3.1 Şirket Bilgilerinin Açıklanması 

(1) Toplum tarafından ihtiyaç duyulan bilgiler ile ilgili olarak çeşitli menfaat sahipleri ile diyalog kurma sürecine önem vereceğiz, şirket ve Hitachi Grubu şirketleri ile ilgili çeşitli görüş ve olumsuz bilgileri dinleyip bunlara kendi inisiyatifimizle samimi bir şekilde cevap vereceğiz ve toplumla kurulacak çift yönlü bir iletişimi teşvik edeceğiz. 
(2) Meydana gelen krizlere samimi bir şekilde tepki vereceğiz ve söz konusu bilgiler şirket için olumsuz ya da dezavantajlı olsa dahi bu bilgileri zamanında ve uygun bir şekilde açıklayacağız. 

3.2 Yerel Topluluklara Katkı 

(1) Kaynaklarımızdan mümkün olduğunca çok faydalanmak suretiyle canlı bir toplum gerçekleştirmek için önümüzdeki çağın reformlarına liderlik edecek olan personeli geliştirmeye odaklanmış sosyal katkı faaliyetleri yürüteceğiz. Sosyal katkı faaliyetleri uygulayarak, 21. yüzyılın saygın ve güvenilen küresel bir şirketi olmayı hedeflemekteyiz. 

3.3 Politika ve Devlet İdaresi ile İlişkiler 

(1) Politika ve devlet idaresi ile güçlü ilişkiler kuracağız. Özellikle de, devlet memurları ile ilgili etik düzenlemeleri gözeteceğiz. 
(2) Devlet memurlarıyla (yabancı devlet memurları ve yasal açıdan devlet memuru olarak kabul edilen taraflar dahil) ilgili rüşvet vakalarına dahil olmayacağız ya da adil olmayan kazanç teklif etmeye, söz vermeye veya temin etmeye yönelik herhangi bir benzer faaliyete dahil olmayacağız. Aynı zamanda, rüşvet veya benzeri bir faaliyet teşkil ettiği kabul edilebilecek herhangi bir davranışta bulunmayacağız. 
(3) Kamu ihalelerinin adilliğini olumsuz yönde etkileyen herhangi bir faaliyette bulunmayacağız. 
(4) Harici örgütlere adil ve uygun bir şekilde bağışlarda bulunacak ve katılacağız. 

3.4 Toplum Karşıtı Faaliyetlerin Engellenmesi* 

(1) Her ne türde olursa olsun, organize suç grupları gibi toplum karşıtı güçlerle hiçbir ilişki kurmayacağız ve hiçbir koşul altında toplum karşıtı işlemlere dahil olmayacağız. 
(2) Kendi işlemlerimizi kendimiz teftiş etmek suretiyle, toplum karşıtı işlemleri engelleyeceğiz. 
(3) Organize suç grupları gibi toplum karşıtı güçlere kesin kararlı bir şekilde karşı geleceğiz ve uygun olmayan her tür talebi reddedeceğiz. 
* Organize suç grupları gibi toplum karşıtı güçlerle ticari işlemler 

3.5 Hediyeler, İş Eğlenceleri, vb. ile İlgili 

(1) Tedarikçiler, müşteriler veya diğer taraflardan, çalışanlarına veya çalışanların ailelerine para ya da mal hediye etmelerini istemeyeceğiz. 
(2) Tedarikçilere, müşterilere, diğer şirketlerin çalışanlarına veya diğer taraflara, şirketimiz ile ticari ilişkilerinin üzerinde doğrudan bir etkisi olan veya olduğu kabul edilebilecek para ya da mal hediye etmeyeceğiz. 
(3) Genel uygulama çerçevesi içerisinde iş eğlenceleri yapacağız. 
(4) Tedarikçilerden ve müşterilerden gelen iş eğlencesi tekliflerine dikkatli bir şekilde cevap verecek, bu tür teklifleri danışma amaçlı olarak önceden üstlerimize rapor edeceğiz. Sağduyu sınırlarını aşan bütün abartılı veya yüksek fiyatlı eğlence tekliflerini derhal geri çevireceğiz. 

3.6 Bütün Ülkelerin ve Bölgelerin Kanunlarının ve Düzenlemelerinin Gözetilmesi ve Kültürlerine ve Geleneklerine Saygı Gösterilmesi 

(1) Bütün ülkelerdeki ve bölgelerdeki iş faaliyetlerimizde, her ülkenin ve bölgenin kültürüne ve geleneklerine saygı gösterecek, her ülke ve bölgedeki ilgili geçerli kanunlar ve düzenlemeler uyarınca açık ve dürüst davranışlar göstereceğiz. Ayrıca, her ülkenin ve bölgenin sürdürülebilir gelişimi için ekonomik, sosyal ve çevresel ilerlemesine katkıda bulunacağız. Yerel kanunların veya bunların icrasının uluslararası uygulama standartları ile çeliştiği ülke ve bölgelerde, uluslararası uygulama standartlarına mümkün olan en büyük saygıyı göstermeye çaba göstereceğiz. 
(2) Herhangi bir ülke veya bölgede, herhangi bir uygunsuz ticari faaliyet ile iştigal etmeyecek ya da bunlara dahil olmayacağız. Aynı zamanda, organize suç ile her türlü ilişkiyi engellemek için gerekli dikkati gösterecek ve para aklama (suç faaliyetlerinden vb. kazanılan yasadışı fonların aklanması) konusunda geçerli kanun ve düzenlemeleri gözeteceğiz. 

Bölüm 4: İnsan Haklarına Saygı

4.1 İnsan Haklarına Saygının Teşvik Edilmesi 

(1) İnsan hakları ile ilgili olarak uluslararası uygulama standartlarına saygı gösterecek, insan haklarını ihlal veya bunlara müdahale eden herhangi bir uygulamaya dahil olmamak için çaba göstereceğiz. 

4.2 Ayrımcılığın Bertaraf Edilmesi 

(1) Çalışanların işe alınmasında ve çalışanlara muamelede, ticari faaliyetlerin yürütülmesinde ve diğer bütün şirket faaliyetlerinde, her kişinin karakterine ve bireyselliğine saygı gösterecek, ve bireysel haysiyete zarar veren ya da cinsiyet, yaş, milliyet, ırk, etnik köken, ideoloji, inanç, din, sosyal statü, ailevi köken, hastalık, engelli olma durumu, vb. hususlar temelinde ayrımcılık gözeten hiçbir eylemde bulunmayacağız. 

4.3 Bilgi Yönetiminde İnsan Haklarına Saygı

(1) Kişisel bilgi sızıntıları, bilgisayar virüsleri ve yetkisiz erişim nedeniyle sorunların ortaya çıkmasını peşinen engellemek için, insan haklarının gözetilmesi ve bilgi yönetiminde güvenliğin korunması hususlarına dayalı bir bilgi etiği tesis edeceğiz. 

4.4 İşte Temel Haklara Saygı 

(1) Kurumsal sosyal sorumluluğa gerekli özeni göstermek suretiyle işe alımı geliştireceğiz. Her ülkede ve bölgede geçerli iç, yabancı ve yerel kanunlar uyarınca çalışanları işe alacağız. Asgari çalışma yaşının altındaki çocukları sömüren çocuk işgücünü kullanmayacak ve işçileri isteği dışında zorla çalıştırmayacağız.
(2) Satın alımları kurumsal sosyal sorumluluğa gerekli özeni göstermek suretiyle yapacak, ve çocuk işgücüne veya zorla çalıştırmaya başvuran şirketlerden mal veya hizmet tedarik etmeyeceğiz. 
(3) Her ülke ve bölgedeki kanun, düzenleme ve işgücüne ilişkin uygulamaları gözeterek ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Paketi’nin prensipleri olarak sunulan çalışanların temel haklarına saygı göstererek, çalışanların ve yöneticilerin birbirlerinin sorunlarını daha iyi anlamalarını ve samimi ve yapıcı diyalog kurmak suretiyle sorunları müştereken çözmelerini sağlayacağız. 

Bölüm 5: Yönetim Temelleri

5.1 Bilginin Yönetilmesi ve Kullanılması 

(1) Bilginin üretimi, edinilmesi, gizlilik yönetimi, paylaşım ve ifşaati, saklanma ve koruması, kullanım ve imhası dahil, gizli bilgilerin yaşam döngüsü ile ilgili bütün süreçlerin uygun bir şekilde yönetilmesini gerçekleştireceğiz ve bilgi sızıntıları ile uygun olmayan bir şekilde bilgi kullanımından kaynaklanan olayları engellemek için gizli bilgilerin korunmasını ve bilgi ekipmanlarının uygun kullanımını gözeteceğiz.
(2) Bilgi Güvenliği Politikası uyarınca bilgi varlıklarını koruyacağız. 
(3) Gizli bilgileri şirket içi düzenlemeleri uyarınca uygun şekilde yöneteceğiz.
(4) Şirkete ya da diğer taraflara ait olan gizli bilgilere ilişkin haklara ve bunların değerine tam olarak saygı göstereceğiz. Şirkete ya da diğer taraflara zarar verebilecek veya sözleşme ihlali ya da yasaların ihlali teşkil edebilecek herhangi bir bilgi sızıntısını önlemek için işbu Davranış Kuralları ile ilgili düzenlemeleri gözeteceğiz ve şirketin gizli bilgileri ile diğer taraflarca bize ifşa edilen gizli bilgileri uygun bir şekilde yönetip idare edeceğiz.
(5) Diğer taraflara şirketin gizli bilgilerini açıklarken, ifşa etmeme anlaşmaları gibi gizliliğin korunması için belirlenmiş prosedürleri izleyip uygun önlemler alacağız. 
(6) Diğer taraflara ait olan gizli bilgileri sadece şirketin işlerini yürütmek için gerekli olduğunda, adil iş uygulamaları doğrultusunda adil ve uygun yöntemler (sözleşmeler, vb.) kullanarak edineceğiz. Bu tür gizli bilgileri kesinlikle uygun olmayan yöntemlerle edinmeyeceğiz. Diğer tarafların ticari sırlarını edindiğimizde, bunları kesinlikle ilgili sözleşmeler tarafından öngörüldüğü şekilde yönetip ilgili sözleşmeler sona erdikten sonra gerekli önlemleri uygulayacağız.
(7) Kişisel verilerin korunmasının öneminin bilincindeyiz ve kişisel verileri şirketin Şahsi Bilgilerin Korunması Politikası uyarınca uygun bir şekilde kullanacağız. 
(8) Belgeleri, elektronik dosyaları, kayıtları ve diğer türlerdeki bilgileri organize edip saklayacağız. İşlenmesi tamamlanmış olan belgeleri ve elektronik dosyaları uygun şekilde saklayıp saklama süreleri sona erdiğinde uygun yöntemlerle imha edeceğiz. 

5.2 Şirket İçindekilerin Edindiği Bilgilerin Kullanılması ve İlgili Hususlar 

(1) Şirket bilgilerinin sızmasını engellemek amacıyla her zaman dikkatli olacağız. Şirket, bağlantılı şirketlerimiz veya iş ortaklarımız (alt kuruluşlar, iştirakler, yatırım yapılan şirketler, sözleşme ortakları ve sözleşme müzakere ettiğimiz şirketler) veya müşterilerimiz ile ilgili önemli gizli bilgileri üçüncü taraflara ifşa etmeyeceğiz.
(2) Şirket, bağlantılı şirketlerimiz veya iş ortaklarımız ve müşterilerimiz ile ilgili, yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek ifşa edilmemiş bilgiler (içsel bilgi: insider information) öğrendiğimizde, söz konusu içsel bilgiler ifşa edilerek alenileşinceye kadar şirketimizin, bağlantılı şirketlerimizin veya iş ortaklarımızın veya müşterilerimizin hisselerini alıp satmayacağız. Söz konusu bilgilerin içsel bilgi olup olmadığı net olmadığı sürece menkul değer veya diğer işlemlerle ilgili sessiz kalacağız. 

5.3 Şirket Varlıklarının Yönetimi ve Korunması 

(1) Aktif olarak fikri mülkiyet hakları oluşturacağız, bunları uygun şekilde koruyacağız ve verimli şekilde kullanılmaları için çaba göstereceğiz. Şirketteki işleriyle bağlantılı olarak yaratılan fikri çalışmaların fikri mülkiyet haklarının tamamının, ilgili yasalar tarafından öngörüldüğü üzere şirkete intikal ettiğinin bilincindeyiz ve şirketin haklarının uygun şekilde korunması veya bunları kullanımı ile ilgili şirketin ilgili iç düzenlemelerinin hükümlerini ve şirketin talimatlarını izleyeceğiz.
(2) Diğer tarafların fikri mülkiyet haklarına saygı göstereceğiz. Diğer tarafların fikri mülkiyet haklarına yönelik olabilecek ihlalleri peşinen engelleyeceğiz ve işin pürüzsüz bir şekilde ilerlemesi için, yeni ürünler veya yeni teknolojilerle ilgili araştırma, geliştirme, tasarım, üretim ve satış yaparken diğer tarafların fikri mülkiyet haklarını önceden araştırıp herhangi bir şüphe söz konusu olduğunda uygun önlemleri uygulayacağız. 
(3) Yazılım veya internet kullanımı ile ilgili olarak diğer tarafların telif haklarını ihlal etmeyeceğiz. Örneğin, lisans sözleşmelerinin hükümlerini ihlal ederek yazılımlar yüklemeyeceğiz, kullanmayacağız ya da kopyalamayacağız. Yazılımları, şirketin varlığı olarak doğru bir biçimde kullanacağız.
(4) Şirketin maddi varlıklarını (arazi, binalar, tesisler, ekipmanlar, ürünler, ofis ekipmanları, nakit ve mevduatlar, paraya çevrilebilir menkul kıymetler, vs.) iş faaliyetleri için verimli bir şekilde kullanacağız. Uygunsuz kullanımı, kayıp ve hırsızlığı engellemek için şirket kurallarını gözeteceğiz. 
(5) Uygunsuz kullanım, kişisel kullanım vb. aracılığıyla, finansal varlıklar dahil, şirketin maddi ve gayri maddi varlıklarının değerine zarar veren herhangi bir davranışta bulunmayacağız. 
(6) Bütün iş kararlarının ve iş faaliyetlerinin şirket için en iyi seçimler olmasını sağlayacağız. Tedarikçiler, müşteriler ya da rakipler ile şirketin çıkarları açısından en iyi olanı yapmamıza mani olabilecek herhangi bir finansal veya diğer ticari ilişki kurmayacağız. (7) Dürüst muhasebe uygulamaları ile düzgün bir bilgi kaydı ve raporlaması uygulamaya koyacağız. Aynı zamanda, araştırma bulgularını, inceleme verilerini, iş performanslarını ve diğer belgeleri doğru ve açık bir şekilde, gerçeklere dayalı olarak kaydedip raporlayacağız.

5.4 Çalışanların Güçlü Yanlarını Ortaya Çıkaran Bir İş Ortamı Düzenlemek 

(1) İşe alım, personel işleri, çalışma koşulları, ücretler ve diğer istihdam koşulları vb. konuları yönlendiren iş yasalarına ve düzenlemelerine uyacağız. 
(2) Tek tek çalışanların insan haklarına saygı duyacağız ve personel kayıtlarını, kişisel veriler ve mahremiyet haklarını korumaya kesinlikle büyük dikkat göstererek yöneteceğiz. İnsan haklarını ihlal eden her türlü cinsel taciz veya yetki suistimalinden kesinlikle kaçınacağız. (3) Güvenlik ve sağlığın korunmasına her şeyin ötesinde öncelik verme yaklaşımına dayalı olarak işyeri güvenliğini temin etmek için çaba göstereceğiz. 
(4) Fiziksel ve zihinsel sağlığı desteklemek üzere hareket edeceğiz. Sadece kendi sağlığımıza değil, aynı zamanda çevremizdeki kişilerin sağlığına da önem vereceğiz. 
(5) Tek tek bütün çalışanların kendi işinin değerli olduğu hissiyatı ile çalışabilecekleri işyerleri yaratmak için çalışacağız. Çeşitli çalışma stilleri gerçekleştirerek ve çeşitli tatil sistemleri kullanarak iş-yaşam dengesini destekleyeceğiz. Ayrıca, çalışanların, gerekli olduğu şekilde hamilelik, doğum, çocuk yetiştirme ve aile hastabakıcılığı izinleri alabileceği bir işyeri ortamı yaratmak için çaba göstereceğiz. 
(6) Kişisel gelişimi gerçekleştirmek için her zaman çaba göstereceğiz ve en üst seviyede potansiyelimizi ortaya koymak için elimizden gelen en fazla çabayı göstereceğiz. Üstler, astlarına kabiliyetlerini arttırmaları için uygun şekilde yönetim, kılavuzluk ve eğitim temin edeceklerdir. 

5.5 İthalat ve İhracata Yön Veren Kanun ve Düzenlemelerin Gözetilmesi 

(1) Gerek ürün gerekse her türlü kargo ve teknolojiyi ihraç ederken ilgili bütün kanun ve düzenlemeleri gözeteceğiz. 
(2) Ülke içindeki satışlar için dahi, nihai kullanımı ve nihai kullanıcıları teyit etmek suretiyle şirketin iç düzenlemeleri uyarınca etkin bir şekilde ihracat kontrolü uygulayacağız. 
(3) İthalat yaparken, ilgili bütün kanun ve düzenlemeleri gözeteceğiz. 

Bölüm 6: Davranış Kurallarının Tam Olarak Gözetilmesi

6.1 Kuralların Tam Olarak Gözetilmesi 

(1) Çalışanlarımıza her zaman işlerin yürütülmesi için gerekli olan ilgili kanunlar ve dahili şirket düzenlemeleri hakkında bilgi vermek için çaba göstereceğiz. Her bölüm, ilgili kanunlar ve düzenlemelere ilişkin çalışan eğitimini uygulamaya koyacaktır. Şirketin iç düzenlemelerini revize edip, ilgili kanun veya düzenlemeler revize edildiğinde ve şirket yeni iş alanlarına veya yeni ülke veya bölgelere girdiğinde çalışanları bilgilendireceğiz. 
(2) Bu Davranış Kuralları uyarınca, kanun ve düzenlemeleri her zaman gözeteceğiz ve her koşulda adil bir şekilde hareket edeceğiz. 
(3) Kanunları veya şirketin iç düzenlemelerini ihlal ediyor olabileceğimizden şüphelendiğimiz her durumda, derhal üstlerimize veya ilgili bölümlere rapor edecek veya onlara danışacağız ve gerekli düzeltici önlemleri alacağız. Aynı şekilde, diğer kişilerin eylemlerinin kanunlar veya şirketin iç düzenlemelerine uygun olmadığından şüphe ettiğimiz durumlarda derhal üstlerimize veya ilgili bölümlere rapor edecek veya onlara danışacağız. 
(4) Her zaman için kuralların zaman içerisinde değiştiğini aklımızda tutacağız ve “Temel Prensipler ve Etik Kuralları” prensibi kapsamında sağduyu ile hareket edeceğiz. 
(5) Çalışanların ilgili kanunları veya düzenlemeleri ihlal ederek hareket ettiği her durumda, Personel Yönetmelikleri’nin kınama hükümleri doğrultusunda disiplinle ilgili işten çıkarma dahil olmak üzere, katı önlemler alacağız. 

6.2 Öz-Denetimlerin Uygulanması 

(1) İlgili kanunlar ve şirketin iç düzenlemeleri uyarınca, şirketin iç prosedürlerinin düzgün şekilde yerine getirildiğini teyit etmek için öz-denetimler uygulayacağız. 

6.3 Dahili Raporlama Sistemi 

(1) Şirket ya da şirketin Grup şirketlerinin işleri ile ilgili yasadışı, dürüst olmayan veya uygun olmayan davranışlar için bir çalışan raporlama sistemi tesis edeceğiz. Raporlama yapıldığında, olguları inceleyip gerekli olduğu şekilde düzeltici önlemler uygulayacağız. Bu sistemi, kanun ve düzenlemelerin tam olarak gözetilmesi ve şirket faaliyetlerinin yüksek bir etik bakış açısıyla yürütülmesi için kullanacağız.
(2) Kasıtlı iftira ve lekeleme teşkil eden kötü niyetli bildirimler söz konusu olduğu durumlar haricinde, şikayette bulunan kişilere karşı herhangi bir zarar verici muameleye girişmeyeceğiz. Söz konusu şikayette bulunan kişiler de yasadışı faaliyetlere karıştıklarında, ilgili kişi ihbarda bulunmak suretiyle sorumluluktan muaf olmayacaktır, fakat söz konusu kişinin bilgi temin ettiği gerçeği hafifletici sebep olarak dikkate alınacaktır. 

Bölüm 6: Davranış Kurallarının Tam Olarak Gözetilmesi

Bölüm 7 Üst Yönetimin Sorumlulukları 

(1) Üst yönetim, bu Davranış Kuralları uyarınca, iş operasyonlarının şirket etik kuralları çerçevesinde yürütülmesi için çaba göstermek konusunda liderlik gösterecektir. Bu Davranış Kuralları’nın ihlal edilmesi halinde, üst yönetim şahsen düzeltici önlemler alıp bunların tekrarlanmasını engellemek için çaba gösterecektir. Üst yönetim aynı zamanda açıklama yapma ve hızlı ve doğru bir şekilde bilgilerin açıklanması konusunda sorumluluk üstlenip yerine getirecek ve üst yönetime karşı önlemler almak da dahil olmak üzere, yasadışı hareketlere karşı kesin önlemler uygulayacaktır. Bunlara ilaveten, üst yönetim, tedarikçileri ve diğer tedarik zinciri ortaklarını, iş operasyonlarının şirket etik kuralları ile uyum ekseninde yürütülmesi konusunda teşvik eder. 

Tamamlayıcı Hüküm Hitachi Grubu’nun Davranış Kurallarını Uygulaması 

Hitachi Grubu Davranış Kuralları, Hitachi Ltd.’nin ve onun konsolide iştiraklerinin bütün görevli ve çalışanlarına uygulanır. İşbu Davranış Kurallarına tâbi olan bütün şirketler, bu Davranış Kurallarını “Hitachi Grubu Davranış Kuralları” olarak ya da bir yönetim kurulu toplantısında veya şirketin diğer bir karar alma organında kendi şirketlerinin davranış kuralları olarak tayin edecek veya gözden geçirecektir ve bütün görevli ve çalışanlarının doğru bir şekilde bu Davranış Kurallarını anlamaları için gerekli önlemleri alacaktır. 
Şirketler, aynı zamanda, bu Davranış Kuralları’nın içeriğini dahil etmek suretiyle, kendi davranış kurallarını da oluşturabilirler. Bu tür münferit davranış kuralları kendi ülkeleri veya bölgelerinin yasal sistemleri, sosyal gelenekleri ve işlerinin karakteristik özellikleri uyarınca içeriklerde değişiklik yapabilirler veya bu Davranış Kuralları’nda yer almayan koşullar ekleyebilirler. Fakat söz konusu münferit koşullar hiçbir koşulda bu Davranış Kuralları’nın koşullarıyla çelişemez ya da içeriklerini hafifletemez. 
Şirketler münferit davranış kuralları oluşturduklarında, söz konusu davranış kurallarında açık bir şekilde bunların Hitachi Grubu Davranış Kuralları’na dayalı olarak veya Hitachi Grubu Davranış Kuralları’na atıfta bulunarak hazırlandıkları belirtilmelidir. 

5 Ağustos 2010’da yürürlüğe girmiştir.