Skip to main content

Hitachi

Hitachi Healthcare Turkey Sağlık Sanayi A.Ş.

Uygunluk Raporlama Sistemi

Hitachi Türkiye, yüksek etik standartlara bağlıdır. Tüm çalışanlar, Kanunlara ve yönetmeliklere uygun davranmak yükümlülüğündedir.
Hitachi ’ye ait web sitesinin "Compliance Reporting System.htm" menüsünde Hitachi Japonya'nın Uygunluk Raporlama Sistemi ve Hitachi’nin politikası açıklanmaktadır. Yine web sitesinde gözlemlerin direkt olarak Hitachi Japonya ’ya iletilmek istenmesi halinde kullanılması gereken form bulunmaktadır.
Bir kanunun veya yönetmeliğin çiğnenme olasılığının veya etik olmayan bir hususun varlığının fark edilip, bildirilmesinin istenilmesi halinde aşağıda belirtilen seçeneklere başvurulabilir.

  • 1.Amirle görüşülmelidir.
  • 2.Yerel şirketin yönetimindeki bir yetkiliyle görüşülmelidir.
  • 3. Hitachi Healthcare Turkey A.Ş yönetimine rapor edilmelidir.
  • 4. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Murat Balkan 'a rapor edilmelidir.
    (murat.balkan@hitachi-healthcare.com.tr Tel: 0 312 436 82 82 )
  • 5. Doğrudan Japonya’daki Hitachi Uygunluk Bölümüne ekli form ile yazılı rapor gönderilmelidir.

  • Söz konusu gözlemin, nereye rapor edileceği ile ilgili karar tamamen rapor edene aittir. Yukarıdaki bazı adımların geçilmesinde bir sakınca yoktur. Güvenilen bir yetkili ile yüz yüze, telefonla veya yazılı olarak irtibata geçilmelidir. Hitachi, durumu bildirme konusunda tereddüt edilmemesini önemle rica etmekte, böyle bir olasılığın varlığını bildiren çalışanların korunacağı garantisini vermektedir.

 

 

Yönetici Sistemine Raporlama

Sistemde, çalışanların, müdürler veya genel müdürler gibi yöneticilerle ilgili illegal ve uygunsuz bir durum olduğuna ilişkin bir bilgiye ulaşması halinde "Yönetici Sistemine Raporlama" seçeneği mevcuttur. Çalışanlar, genel müdürleri atlayarak, farkına vardıkları uygunsuz durumu doğrudan Yönetim Kurulu ’na bir raporla bildirebilirler. Yönetim Kurulu, rapor edilen sorunları araştırmaktan ve gerektiğinde de düzeltici eylemleri gerçekleştirmekten sorumludur. Raporu veren çalışan, zarar görmemesi için tüm muamele ve eylemlere karşı her şekilde korunacaktır. 
Raporlama sistemini kullanmadan önce aşağıdaki açıklamalar dikkatlice incelenmelidir. 

1. Raporlama Sisteminin Amacı:

Tüketiciler, pay sahipleri, şirketin kendi hissedarları da dâhil olmak üzere herkes, felsefesi “teknoloji aracılığıyla topluma katkıda bulunma “ olan Hitachi Ltd. şirketinden, ilgili kanunlar ve de yönetmeliklere uygun olarak ahlaki değerlere uygun ve sağduyulu bir şekilde işini yapmasını beklemektedir.

Uygunluk Raporlama sistemi, Hitachi Ltd. ve Hitachi Grup şirketlerinin (hepsi birlikte "Hitachi") çalışanlarına ve iş ortaklarına, kanunun çiğnendiğini veya Hitachi'nin çalışmaları ile ilgili görevi kötüye kullanma durumunu fark etmeleri halinde, doğrudan durumu Uygunluk Bölümüne rapor gönderme imkânı vermektedir. 

Raporlama Sisteminin amacı;
(i) Çalışanlar tarafından gerçekleştirilen kanun ihlali veya görevi kötüye kullanma durumunu engellemek,
(ii) Kendi kendini yönetme becerilerini geliştirerek yüksek ahlaki bakış açısıyla iş yönetimine katkıda bulunmaktır.

2. Mevcut düzeltici sistemle ilişki:

(1) Hitachi'nin çalışmalarıyla ilgili kanun ihlalinin veya görevin kötüye kullanıldığının fark edilmesi halinde, ilk olarak durum, en yakın amire rapor edilmelidir. En yakın amirin kanunun ihlaline veya görevi kötüye kullanma durumuna karışması durumunda ise daha üst bir amire rapor edilmelidir.

3. Hak Sahipliği 

Aşağıdaki kişiler “Uygunluk Raporlama Sistemi” için hak sahibidir: 
Hitachi Ltd. şirketinin çalışan ve geçici işçileri
Hitachi Grup şirketi çalışan ve geçici işçisi
Hitachi iş ortağı şirketi Ofis çalışanı, çalışan ve geçici işçileri.

4. Rapor edilecek hususlar:

Hitachi'nin çalışması ile ilgili aşağıda ki durumlar rapor edilebilir:
1) Ülke içi veya ülke dışı kamu çalışanlarına yönelik herhangi bir yasadışı çıkar teklifi yapılmış olması,
2) İlgili ülkelerin tekel önleyici kanununun ihlali dâhil haksız rekabet kurallarına uyulmaması, 
3) Vatandaşların güvenliğinin tehlikeye atılması (örn: ürün sorumluluk sorunları), 
4) Çevreyi koruma yükümlülüğüne uyulmaması (örn: atıkların yok edilmesi sorunları), 
5) Tüketici çıkarlarının korunması, denetim, tamir, tasarım yükümlülüklerine uyulmaması
6) Nükleer güç tesislerine ait ürün kalite güvencesinin ihlal edilmesi

5. Raporlama Sisteminin kullanma prosedürü:

1) Yasadışı veya haksız iş yönetimini rapor etmek isteyen hak sahibi bir kişinin ("Rapor Eden Çalışan") normal posta veya e-posta kullanması gerekmektedir.
2) Rapor Eden Çalışan ismini belirtmelidir.
3) Rapor normal posta veya e-postayla ile gönderilmelidir. Telefon araması veya diğer sözlü beyanlar kabul edilmeyebilir.
4) Belirtilen formdaki talimatlara uygun olarak fark edilen durumun tüm unsurları açık bir biçimde bildirilmelidir.
5) Rapor Eden Çalışanın kimliği Uygunluk Bölümü tarafından gizli tutulacaktır. 

6. Rapor üzerine alınacak önlemler:

1) Uygunluk Bölümü araştırma yapacak ve rapor edilen durumun unsurlarını doğrulayacaktır.
2) Uygunluk Bölümü, araştırma amacıyla doğrudan Rapor Eden Çalışanla irtibat kurabilir. Araştırma, Rapor Eden Çalışanın ait olduğu iş bölümündeki veya Hitachi Grup şirketindeki uygunluk faaliyetleriyle görevli bir bölüme devredilebilir.
3) Araştırma raporunun bir nüshası (gerekirse, önerilen düzeltmelerle) Rapor Eden Çalışana verilecektir. Eğer herhangi bir düzenleyici önlem gerekiyorsa, Uygunluk Bölümü gerekli işlemleri başlatacaktır. 

7. Rapor Eden Çalışanın Korunması 

1) Hitachi, Rapor Eden Çalışana karşı yapılacak herhangi bir misillemeyi asla kabul etmez.
2) Ancak raporun karalayıcı veya iftira amaçlı olduğu, kötü niyetle yapıldığının tespit edilmesi halinde, yukarıdaki 7(1) maddesindeki taahhüt uygulanmaz.
3) Rapor Eden Çalışanın rapor edilen yasadışı eyleme karışmış olduğu tespit edilirse, bu kişi ilgili sorumluluktan muaf tutulmayacaktır. Bununla birlikte, güvenilir tutumuna karşın bazı hafifletmeler göz önüne alınabilir.
4) Rapor Eden Çalışanın, Hitachi Grup şirketinin bir çalışanı veya geçici çalışanı veya Hitachi Ltd'in herhangi bir iş ortağının bir ofis çalışanı veya geçici işçisi olması durumunda, Uygunluk Bölümü, ilgili şirketin Rapor Eden Çalışana karşı misilleme eyleminde bulunmasına tolerans göstermez. 

8. İrtibat Bilgisi

Uygunluk Raporlama Sistemi
Uygunluk Bölümü
Hitachi Ltd. 
6-6, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8280